Notulen ledenvergadering 2012

Aanwezig: Joop Beijaard, , Gerda Spoelstra, Annet Kienstra, Els Brouwer, Hannie  Brouwer, Marieke de Jong, Frank Beijaard, Johan de Bruyn, Jaap Kooiker

Afwezig m.k.g.: Jacqueline Metz, Tineke Kooiker.

 

1. Opening

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Hij constateert dat alle leden die aanwezig zijn een functie binnen de sportclub hebben.

2. Mededelingen

       De huis aan huis circulaire die is uitgekomen zag er weer verzorgd uit. Iedereen die daar een bijdrage aan heeft geleverd wordt bedankt.

       Er is op eigen initiatief van de trainers een advertentie op de kabelkrant gezet om badmintonners te werven. Dit wordt zeer op prijs gesteld.

       In verband met de bouwwerkzaamheden van de BWS is er in de kantine geen kabel tv meer.

       Het lijkt er op dat de plannen van Gerard Metz betreffende een fysiotherapie bij de sporthal, weer actueel worden. We wachten dit af.

3. Notulen ledenvergadering 24 oktober 2011

De voorzitter heeft enkele mededelingen naar aanleiding van de notulen  van de vorige jaarvergadering.

–     Vorig jaar is mede gedeeld dat geprobeerd zou worden om volleybalploegen van de wal naar Ameland te krijgen voor een toernooitje. Dat is niet gelukt.

–     Het zelfde geldt voor het jeugdvolleybal.

–     Ondanks eerdere toezeggingen van de gemeente is het plafond nog steeds niet vernieuwd.

Verder zijn er geen op of aanmerkingen naar aanleiding van de notulen van de vorige vergadering.

4. Jaarverslag secretaris

De secretaris leest het jaarverslag voor. Naar aanleiding van de terugloop van het ledental stelt Els Brouwer voor om met Geel-Wit in overleg te gaan over de trainingstijden van met name groep 6 waarin een aantal jongens zitten. Verder zijn er geen vragen over het jaarverslag. Het verslag wordt goedgekeurd en de voorzitter bedankt de secretaris voor het maken van het verslag.

5. Financieel verslag penningmeester

De penningmeester geeft uitleg over het financieel verslag. De zaalhuur geeft een vertekend beeld omdat er een rekening van het jaar ervoor bij is verrekend. Omdat de BWS gebruik maakt van de kantine wordt de sportclub gekort in de huur en de reinigingsrechten. Ondanks het afnemende ledental is de opbrengst van de contributie hoger. Dat komt door de verhoging van de contributie die vorig jaar is doorgevoerd. Ondanks alles is het boekjaar met een positief saldo afgesloten. Het verslag wordt goedgekeurd en de penningmeester wordt bedankt.

  

6. Verslag kascommissie

 De kascommissie die bestaat uit Els Brouwer en Hannie Brouwer. Ze hebben de kas  gecontroleerd en in orde bevonden. Beiden worden hiervoor bedankt.

7. Benoeming nieuw lid kascommissie

Hannie Brouwer blijft nog een jaar in de kascommissie. Els Brouwer is aftredend. Haar plaats wordt ingenomen door Joop Beijaard.

8. Bestuursverkiezing

Jacqueline Metz is aftredend en herkiesbaar. Er hebben zich geen tegenkandidaten gemeld en Jacqueline wordt herkozen.

Jaap Kooiker is aftredend en niet herkiesbaar. Het bestuur heeft nog geen nieuwe kandidaat kunnen vinden maar gaat door met zoeken. Deze vacature is dus vacant. De vacature  is ook aangemeld bij het vrijwilligers steunpunt. De voorzitter bedankt Jaap voor zijn inzet in de afgelopen jaren en overhandigt hem een cadeau waarvoor Jaap zijn dank uitspreekt.

9.   Activiteiten huidige en komende seizoen

–     Het bestuur is verheugd te melden dat alle groepen weer een trainer hebben. Alexander Kiewiet is tijdelijk gestopt als trainer in verband met een reis naar het buitenland. De trainingen worden zolang waargenomen door Johan de Bruyn en Els Brouwer.

–     De trainingsgroep van klas 3 en 4 BWS is bij de zaterdag groep gevoegd. De eerste training was erg leuk.

–     Het strandvolleybal was ondanks de lage opkomst erg gezellig. De organisatie gaat komend jaar weer door.

–     Voor de volleybal competitie zijn er van onze vereniging weer 7 teams aangemeld. De competitie leiders hebben contact gezocht met Amelandia maar dat is niet gelukt en het is niet bekend of Amelandia een competitie leider heeft. Er wordt daarom besloten om als sc. Nes-Buren een eilander competitie te organiseren. Hollumer teams mogen daar aan mee doen maar er wordt dan alleen in Nes gespeeld. Verwacht wordt dat er van Hollum nog wel teams zich aanmelden. Vanuit de vergadering wordt verzocht om zware wedstrijden niet door jeugdspelers te laten fluiten.

–     Jaap Kooiker is bereid om voorlopig nog de website bij de houden. Els zal hem daarvoor de informatie aanreiken wat betreft de volleybal competitie.

–     De jeugdtrainers gaan kijken naar de opzet voor een jeugdcompetitie. Els zal kijken of er iets met de volleybalcompetitie gecombineerd kan worden.

10. Rondvraag

–     Joop vraagt of er andere en nieuwere muziek voor in de kantine gemaakt kan worden. Iedereen die dat wil wordt verzocht om een cd of usb-stick met muziek in te leveren.

–     Joop vraagt of de sportclub ook aan sociale media doet. Hij stelt voor om op facebook te gaan. Joop wil dit wel samen met Gerda op pakken.

–     Gerda vraagt  of 17 november vrij gehouden kan worden van de competitie in verband met een lady’s night. Els zal proberen daar rekening mee te houden.

–     Els vraagt hoe het in de voorgaande jaren  geregeld was met de Nevobo competitie voor de jeugd. Ze krijgt uitleg van de voorzitter. Er wordt ook gevraagd naar de mogelijkheden voor een clinic. Annet heeft contacten met iemand van de Nevobo en zal er naar informeren.

11. Sluiting

De voorzitter sluit de vergadering nadat hij alle aanwezigen heeft bedankt voor de opkomst en de inbreng op de vergadering.

Geef een reactie